Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CygnusZ B.V.
Artikel 1 Definities
Opdrachtgever: de wederpartij van CygnusZ B.V. die partij is bij de Overeenkomst.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en CygnusZ B.V. die betrekking heeft op het door CygnusZ B.V. detacheren of anderszins te werk stellen bij Opdrachtgever van werknemers of derden.
Opdracht: de opdracht tot dienstverlening zoals omschreven in de Overeenkomst.
Medewerker(s): werknemer(s) van CygnusZ B.V. of derde(n) die door CygnusZ B.V. worden ingezet bij de uitvoering van de Opdracht.Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tussen Opdrachtgever en CygnusZ B.V. gesloten Overeenkomst.
2. In geval Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zullen die buiten toepassing blijven op de Overeenkomst.Artikel 3 Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst heeft de in de Overeenkomst genoemde duur.
2. Ongeacht de duur van de Overeenkomst kan deze door ieder van de partijen worden opgezegd, indien van de opzeggende partij voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. De opzegtermijn zal in dat geval afhangen van de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de opzegging, doch ten minste een periode van drie maanden bedragen.
3. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever ten aanzien van de medewerkers voor wie op de voet van artikel 5 lid 4 hieronder op enig moment nieuwe tarieven gelden, met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen, worden opgezegd tegen de datum per welke CygnusZ B.V. die nieuwe tarieven van toepassing verklaart.
4. Opzegging van de Overeenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang plaatsvinden in de navolgende gevallen:
a) de andere partij verzoekt de rechtbank om haar eigen surséance van betaling of faillissement;
b) de andere partij komt in staat van faillissement te verkeren;
c) de andere partij biedt een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aan of treedt in liquidatie.

Artikel 4 Medewerkers
1. CygnusZ B.V. behoudt te allen tijde het recht medewerkers te vervangen, maar CygnusZ B.V. kan slechts dan hoger gekwalificeerde medewerkers door lager gekwalificeerde medewerkers vervangen, indien dat voor de Opdrachtgever, gezien de aard van de door de te vervangen medewerker nog te verrichten werkzaamheden, niet bezwaarlijk moet worden geacht.
2. Tot vervanging als in lid 1 genoemd, zal CygnusZ B.V. eerst overgaan nadat zij haar voornemen daartoe ten minste dertig dagen tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt, tenzij er omstandigheden zijn, die CygnusZ B.V. ter nakoming van de Overeenkomst noodzaken op een kortere termijn tot vervanging over te gaan, in welk geval CygnusZ B.V. de Opdrachtgever daarvan spoedig op de hoogte zal stellen.
3. Indien Opdrachtgever binnen dertig dagen na aanvang van de werkzaamheden van een medewerker op goede gronden van oordeel is dat die medewerker zijn werkzaamheden niet naar behoren vervult, heeft Opdrachtgever binnen de grenzen van redelijkheid het recht van CygnusZ B.V. te verlangen dat bedoelde medewerker wordt vervangen door een daartoe geschikte andere medewerker. CygnusZ B.V. zal aan zodanig verlangen voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijk bericht met die strekking zonder gerechtigd te zijn eventuele daarmee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien Opdrachtgever het aantal medewerkers wenst uit te breiden, zal CygnusZ B.V. naar vermogen trachten aan die wens te voldoen.

Artikel 5 Prijzen
1. Voor het door CygnusZ B.V. uitvoeren van de Opdracht zal Opdrachtgever aan CygnusZ B.V. vergoedingen verschuldigd zijn voor door de medewerkers aan de uitvoering van de Opdracht bestede tijd, welke vergoedingen volgens de in de Overeenkomst vermelde tarieven met inachtneming van de hierna opgenomen bepalingen, door CygnusZ B.V. zullen worden vastgesteld.
2. Indien een medewerker van CygnusZ B.V. promotie krijgt, zal voor die medewerker het met die hogere functie corresponderende uurtarief van toepassing worden met ingang van de eerste dag van de maand waarop ten minste drie maanden zijn verstreken sedert CygnusZ B.V. Opdrachtgever schriftelijk van die promotie en tariefconsequenties in kennis heeft gesteld.
3. Lid 2 is niet van toepassing, indien Opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van voormelde kennisgeving schriftelijk aan CygnusZ B.V. heeft bericht de voorkeur te geven aan vervanging van de betrokken medewerker door een medewerker van hetzelfde functieniveau als de te vervangen medewerker voorheen had.
4. Tarieven kunnen door CygnusZ B.V. ten hoogste eenmaal per half jaar worden gewijzigd door toezending aan Opdrachtgever van de nieuwe tarieven ten minste 45 dagen voor de datum met ingang waarvan die nieuwe tarieven van toepassing zullen worden.

5. Op de laatste werkdag van iedere maand zal iedere medewerker aan Opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hem in die maand aan de Opdracht bestede tijd en voorts een specificatie verstrekken van de door hem op verzoek van de Opdrachtgever gemaakte kosten. Die tijdstaten en kostenspecificatie zullen terstond na
ontvangst door Opdrachtgever schriftelijk worden goedgekeurd of met opgave van redenen worden afgekeurd, en vervolgens aan de betrokken medewerker worden teruggegeven.
6. CygnusZ B.V. zal op basis van de hiervoor in lid 5 genoemde tijdstaten en kostenopgaven, haar facturen opstellen en aan Opdrachtgever toezenden. Heeft Opdrachtgever tijdstaten en/of een kostenspecificatie met opgave van redenen afgekeurd, dan zal CygnusZ B.V. alvorens een factuur aan Opdrachtgever te verzenden met Opdrachtgever in overleg treden.
7. Overuren, werkuren buiten de bloktijd 08.00 uur tot 18.00 uur, worden aan Opdrachtgever doorbelast met een opslag van 25% op het overeengekomen uurtarief. Werkuren op zon- en feestdagen worden aan Opdrachtgever doorbelast met een opslag van 50% op het overeengekomen uurtarief.
8. Reis- en verblijfkosten binnen Nederland, uitgezonderd het woon -werk verkeer in Nederland, worden door CygnusZ B.V. aan Opdrachtgever doorbelast.
9. Alle facturen van CygnusZ B.V. dienen binnen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van die termijn is CygnusZ B.V. gerechtigd tot vergoeding van de wettelijke rente.Artikel 6 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
1.  De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot programmatuur die in het kader van de Opdracht door CygnusZ B.V. wordt ontwikkeld, worden hierbij aan Opdrachtgever overgedragen. CygnusZ B.V. is verplicht om op eerste vordering van Opdrachtgever de nodige nadere leveringshandelingen te verrichten. Deze overdracht laat onverlet het recht van CygnusZ B.V. de aan de ontwikkeling van die programmatuur liggende algemene beginselen vrijelijk toe te passen.
2.  CygnusZ B.V. verklaart hierbij voor zover wettelijk mogelijk afstand te doen van enig haar volgens artikel 25 Auteurswet toekomend persoonlijkheidsrecht. CygnusZ B.V. vrijwaart Opdrachtgever van gelijke aanspraken van haar medewerkers tegenover Opdrachtgever.
3.  Opdrachtgever vrijwaart CygnusZ B.V. van aanspraken van derden in verband met (eventuele) inbreuk van intellectuele eigendomsrechten, die is ontstaan door het door CygnusZ B.V. uitvoering geven aan de Opdracht. Onverminderd deze vrijwaringplicht is CygnusZ B.V. gerechtigd bij het opkomen van zodanige aanspraken de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, zulks onverminderd verdere rechten van CygnusZ B.V..Artikel 8 Faciliteiten
Opdrachtgever is verplicht de met de uitvoering van de Opdracht belaste medewerkers adequate werkruimte, informatie en technische hulpmiddelen, nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Voor zover CygnusZ B.V. in verband met de nakoming van de Overeenkomst aansprakelijk is tegenover Opdrachtgever, is de verplichting tot vergoeding van schade, ongeacht het aantal malen dat aansprakelijkheid in verband met de nakoming van de Overeenkomst ontstaat en ongeacht de in werkelijkheid door Opdrachtgever geleden schade (waarin begrepen is elke vorm van schade en de door Opdrachtgever gemaakte kosten), beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 20.000,- (zegge: twintigduizend euro).

Artikel 10 Wederzijdse werving van personeel
Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van zes maanden daarna zullen partijen zich over en weer onthouden van het werven en in dienst nemen, dan wel op enigerlei andere wijze werkzaamheden laten verrichten, van bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers respectievelijk werknemers van Opdrachtgever.

Artikel 11 Veiligheid
CygnusZ B.V. zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever van veiligheid en beveiliging en zal haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren.

Artikel 12 Geheimhouding
CygnusZ B.V. verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

Artikel 13 Gehele overeenkomst
De Overeenkomst treedt in de plaats van alle met betrekking tot de Opdracht eerdere mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door dat deze schriftelijk is aangegaan dan wel door dat feitelijk uitvoering van de Opdracht door CygnusZ B.V. is aangevangen.

Artikel 14 Geschillen
Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

Artikel 15 Toepasselijk recht
De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.